GIẢI BÁO CHÍ VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


27 Tháng Tám, 2018 |

Theo các chuyên gia của CARE International, hiện vẫn có những bài báo viết về Giới nhưng chưa có đóng góp trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, thậm chí còn làm nặng nề hơn những định kiến về giới.

Giới là gì?

Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội. (luật bình đẳng giới 2006). Nói cách khác, Giới là  các quan niệm, thái độ, hành vi, các mối quan hệ và tương quan về địa vị xã hội của nữ giới và nam giới xét trong một bối cảnh xã hội cụ thể. Từ giới ở đây không dùng để chỉ các tầng lớp, các nhóm người theo nghề nghiệp như “sỹ, nông, công, thương” hay giới nhà văn, giới sinh viên…

Giới tính là gì?

Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ (luật bình đẳng giới 2006). Khi nói về giới tính là nói về sự khác biệt về mặt sinh học đề cập đến cấu tạo hoóc môn, nhiễm sắc thể, các bộ phận sinh dục. Giới tính có liên quan đến quá trình tái sản xuất và duy trì nòi giống như mang thai, sinh con, cho con bú ở nữ giới và sản sinh tinh trùng thực hiện quá trình thụ thai ở nam giới.

Giới khác giới tính thế nào?

Giới là sự khác biệt về mặt xã hội giữa nam và nữ, do dạy và học mà có; do mong đợi của xã hội. Giới mang tính đa dạng và có thể thay đổi. Trong khi đó, giới tính là sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ, giới tính được xác định từ lúc bẩm sinh, mang tính đồng nhất và không thay đổi.

Bình đẳng Giới:

Luật Bình đẳng giới 2006 định nghĩa: “Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau; được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau của sự phát triển đó”

Các khía cạnh bình đẳng giới

+ Bình đẳng về quyền: Cả hai giới đều có quyền như nhau trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có quyền tham gia chính trị

+ Bình đẳng về cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội, và được tạo điều kiện để tham gia tốt nhất

+ Bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực cho sự phát triển và ra quyết định

+ Bình đẳng về vai trò, vị thế và giá trị: phụ nữ có địa vị và giá trị bình đẳng với nam giới trong gia đình, cộng đồng và xã hội

+ Bình đẳng về hưởng lợi: Bình đẳng trong việc hưởng lợi từ thành quả của phát triển

Mục tiêu bình đẳng giới

Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển KT-XH và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình

Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới

+ Nam nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình

+ Nam nữ không bị phân biệt đối xử

+ Biện pháp thúc đẩy BĐG không bị coi là phân biệt đối xử về giới

+ Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới

+ Bảo đảm lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng và thực thi pháp luật

+ Thực hiện Bình đẳng giới là trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, gia đình, cá nhân

Tham gia JSD 2020

Đăng ký tham gia JSD 2020 trực tiếp tại website hoặc gửi qua e-mail jsd@red.org.vn

Gửi bài dự thi