Giới trong PTBV (P2): Nhầm lẫn về Bình đẳng Giới

“Giới là phụ nữ”

“Có giới rồi, đấy ở đây mình thấy có rất nhiều các chị, dự án mình có cán bộ là phụ nữ đấy, hoạt động này cũng có nhiều chị em tham gia rồi đấy”

Phụ nữ được nói đến nhiều, có nhiều hoạt động hướng đến phụ nữ hoặc các chính sách ưu tiên phụ nữ là để lấp khoảng cách hiện có giữa nam giới và phụ nữ.

Related image

Bình đẳng giới – Cào bằng

“Bình đẳng giới là nam giới và nữ giới như nhau, nam làm gì nữ cũng làm cái đó… ”

Bình đẳng giới là nam giới và nữ giới có vai trò, vị thế như nhau; có cơ hội và hưởng lợi công bằng.

Bình đẳng giới – Nữ quyền

Bình đẳng giới chính là nữ quyền

Đây là hai khái niệm khác nhau. Nữ quyền là một phong trào xã hội nhằm khẳng định và đấu tranh cho quyền của phụ nữ trên mọi lĩnh vực. Nghiên cứu tìm ra nguyên nhân của bất bình đẳng và đưa ra các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

Image result for gender sustainable development goals

Bình đẳng giới – Giảm vị thế đàn ông

“Bây giờ bình đẳng rồi, đàn ông chịu thua đi… ”

Bình đẳng giới không tước đoạt mất quyền của ai, không làm giảm quyền lực của ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đạt được bình đẳng giới đúng nghĩa tức là  tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn và quyết định việc mình làm, được tham gia và hưởng lợi công bằng từ các thành quả của phát triển.